Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  ΣΤ τάξη

 

                                                                                                                                            

 

Αυτή την εβδομάδα παιδιά θα δούμε τα όργανα Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

πώς δηλαδή διοικείται, ποιος αποφασίζει για τα θέματα που την απασχολούν.

 

Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  ιδρύθηκε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 1993 με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

 Τα όργανα Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πέντε.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η βουλή δηλαδή της Ευρώπης  όπου βρίσκονται οι ευρωβουλευτές που ψηφίζουν οι λαοί των κρατών μελών της Ευρώπης κάθε 5 χρόνια. Συνολικά είναι 785 βουλευτές στην Ευρωβουλή από τους οποίους  22 είναι  Έλληνες.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από τους 28 επιτρόπους (έναν από κάθε χώρα μέλος) και βγάζουν νόμους.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν όλοι οι ηγέτες, αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων όλων των χωρών  και συζητούν κάθε φορά που συνεδριάζουν θέματα που αφορούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 . Το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζεύονται και  συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των χωρών μελών για να εγκρίνουν νόμους και να συντονίσουν τις εθνικές τους πολιτικές σε κάθε τομέα. Π.χ. το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας ασχολείται με τα θέματα παιδείας κ.λ.π.

5. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε όλες τις χώρες . Στο Δικαστήριο μετέχει ένας δικαστής από κάθε χώρα μέλος. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θεωρήσει ότι η χώρα του δεν τηρεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  που ελέγχει την ορθότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης δηλαδή αν είναι σωστά τα οικονομικά της. Υποβάλει ετήσιες εκθέσεις,  στο Συμβούλιο  και στο Κοινοβούλιο της ΕΕ, για κάθε  έτος. Σύμφωνα με αυτές τις εκθέσεις, το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή όχι τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών..

Καλό διάβασμα!!!!!

 

 

τα προηγούμενα μπορείς να τα δεις πατώντας εδώ